+ 32 (0) 11 / 55 22 25

Molenstraat 114 - B-3920 Lommel

De ComputerService

PRIVACYVERKLARING - DE COMPUTERSHOP / TOM SMEULDERS

Afdeling 1. Algemene bepalingen

1. Waarom deze privacyverklaring? 

Uw privacy en gegevensbescherming is voor De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteShop/De ComputerSchool  van het grootste belang. Daarom willen we u zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle gegeven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. 
In deze privacyverklaring vindt u deze informatie terug: welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat uw rechten zijn en ook heel belangrijk: hoe u deze rechten kan uitoefenen. 
De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteShop/De ComputerSchool  levert alle inspanningen die mogelijk zijn om uw privégegevens ook echt privé te houden.  

2. Toepassingsgebied van deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring geldt voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken. 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten in relatie tot onze producten en diensten, alsook op de noodzakelijke persoonsgegevens van derden die wij dienen te verwerken voor de uitvoering van onze overeenkomst. 
Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze kantoren/winkel, onze website, u inschrijft op onze nieuwsbrief, of op elke andere wijze wanneer u gebruik maakt van onze producten of diensten. 
De persoonsgegevens van onze ex-klanten of prospecten trachten wij eveneens zo goed en zorgvuldig mogelijk te verwerken en beveiligen, conform deze privacyverklaring. 
Deze verklaring is van kracht met ingang van 24 mei 2018.  

3. Verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke  

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het gaat, leest u verderop in deze privacyverklaring. 
Het begrip ‘verwerking’ is bijzonder ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of (uiteindelijk) vernietigen van die gegevens. 
De Computershop / Tom Smeulders, met maatschappelijke zetel te Molenstraat 114 te 3920 Lommel, uitbatingsadres te Molenstraat 114 te 3920 Lommel en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0879.602.928 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens. Dit betekent dat De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteShop/De ComputerSchool het doel en de middelen voor de verwerking van uw gegevens vaststelt. 

Afdeling 2. Verzamelen van persoonsgegevens  

1. Hoe verzamelen wij uw gegevens? 

We verwerken uiteraard de persoonsgegevens die u ons zelf geeft. U kunt op verschillende momenten en naar aanleiding van verschillende situaties er voor kiezen op uw persoonsgegevens aan ons door te geven. Zo kunt u uw gegevens aan ons bezorgen wanneer u met ons wil communiceren, wanneer u inlichtingen vraagt, wanneer u met ons telefoneert, wanneer er een akte moet opgesteld worden. 
Wilt u misschien bij ons komen werken? Dan geeft u ons misschien een beschrijving van uw opleiding en werkervaring, of bij aankopen verstrekt u misschien wel uw creditcardgegevens. 
Kortom: steeds wanneer u met ons in contact komt. Heel vaak zullen wij uw toestemming vragen om deze gegevens te mogen verwerken, maar niet altijd. 
Soms moeten wij persoonsgegevens verwerken louter uit noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst die we met mekaar hebben, of soms moeten wij persoonsgegevens verwerken vanuit een wettelijke verplichting (bv. antiwitwaswetgeving).  

2. Welke gegevens verwerken wij van u?  

Wij onderscheiden verschillende types persoonsgegevens, die met elkaar gecombineerd kunnen 
worden: 
- Identificatiegegevens, zoals o.a. naam, adres, nationaliteit, e-mail, telefoonnummer, …
- Financiële gegevens, zoals o.a. rekeningnummers, betaalgedrag, verzekeringen, subsidies, … 
- Elektronische gegevens, zoals o.a. IP-adres, locatie, cookies, verbindingsmomenten, …
- Sociale, maatschappelijke en werkgerelateerde gegevens, zoals o.a. functie, jobhistoriek, vergunningen, diploma’s, … 

Afdeling 3. Waarom verwerken wij uw gegevens?  

1. Proportioneel en noodzakelijk karakter van de verwerking 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, maar telkens verwerken wij enkel de gegevens die minimaal noodzakelijk zijn om het doel te realiseren. 
Zo is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk: 
- in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van onze overeenkomst of samenwerking; 
- om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en of 
- voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy. 
Is het verwerken van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan zullen wij steeds uw toestemming vragen om uw gegevens te mogen verwerken.  

2. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens zullen door De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteShop/De ComputerSchool worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met onze partners en teneinde u inhoudelijk advies te kunnen verstrekken, met het oog op de uitvoering van de taken die haar door u of krachtens de wet zijn opgedragen, alsook met het oog op het beheer van haar relatie met u, met inbegrip van elke communicatie om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen (met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingdoeleinden). 
Uw persoonsgegevens kunnen met inachtneming van de omstandigheden en op geanonimiseerde basis, mogelijk ook gebruikt worden voor verwerking in publicaties. Voor diezelfde doeleinden kunnen uw gegevens worden overgemaakt aan de medewerkers die op zelfstandige basis binnen De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteShop/De ComputerSchool actief zijn, alsook aan de door ons nauwkeurig geselecteerde correspondenten die kunnen ingeschakeld worden in de behandeling van uw opdracht en onderworpen zijn aan eenzelfde beroepsgeheim of  vertrouwelijkheidsverplichting.  

Afdeling 4. Beveiliging van uw persoonsgegevens  

1. Principe 

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Daarom implementeert De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteShop/De ComputerSchool naar redelijkheid alle fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. 
Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. 

2. Opleiding van medewerkers 

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. In het kader van ieder project dat een verwerking van persoonsgegevens beoogt, wordt eerst een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens, waarbij uw belangen voorop staan. 
Onze medewerkers wordt enkel toegang verleend tot uw persoonsgegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. 

3. Technische maatregelen 

Wij gebruiken allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van uw gegevens, zoals onder andere: beveiliging met wachtwoord, firewalls, antivirus, …
Moest er zich een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u in de door de wet voorziene omstandigheden verwittigd.  

Afdeling 5. Doorgift van uw persoonsgegevens 

1. Algemene principes 

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder uw toestemming en we geven ze niet door aan derden tenzij: 
- aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen onze groep. Wij geven uw persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen 
binnen onze groep voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid, om u bijvoorbeeld op de hoogte te brengen van de producten en diensten van de hele groep. In 
geval van wanbetaling kunnen we ook uw betalingsgewoonten doorgeven om de gerechtvaardigde belangen van onze groep te beschermen. De ondernemingen binnen de 
groep kwalificeren in deze context als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken; 
- dit nodig is voor onze dienstverlening. Sommige van onze databanken maken we toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het leveren van onze producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan onze handelsagenten, de zelfstandige techniekers die ons netwerk onderhouden en de (externe) klantendienst-medewerkers die onze klanten dagelijks bijstaan. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor die doeleinden als waarvoor onze handelsagenten, de zelfstandige techniekers en de klantendienst-medewerkers je gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen; 
- er een wettelijke verplichting is; 
- er een gerechtvaardigd belang is voor De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteShop/De ComputerSchool of de betrokken derde. We zullen uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien uw belang of uw 
fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en u zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke uitzonderingen). Zo 
kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld worden doorgegeven aan kredietcontroleurs, incassobureaus en juridische dienstverleners, alsook aan partners waar we mee 
samenwerken in het kader van een specifieke (commerciële) actie; 
- u ons daar toelating voor geeft. Indien De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteShop/De ComputerSchool in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. 

2. Gebruik van anonieme gegevens 

Wij gebruiken anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden en interne/externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaalde natuurlijke persoon. 
De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteShop/De ComputerSchool waarborgt telkens dat al deze partijen de van ons ontvangen data nooit kunnen herleiden naar een te identificeren natuurlijke persoon.  

Afdeling 6. Welke rechten heeft u als betrokkene? 

1. Uw recht van inzage 

U hebt het recht om op ieder ogenblik van De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteSHop/De ComputerSchoolte vernemen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken, om die gegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen over: 
- de verwerkingsdoeleinden; 
- de betrokken categorieën van persoonsgegevens; de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen); 
- indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn; 
- het bestaan van uw privacyrechten; 
- het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit; 
- de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen; en 
- het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming. 
U hebt ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. 
De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteSHop/De ComputerSchoolkan een redelijke vergoeding vragen om haar administratieve kosten te dekken voor iedere bijkomende kopie die u vraagt.

2. Uw recht op verbetering van persoonsgegevens 

U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten rechtzetten. 
Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals een verhuis, de wijziging van uw e-mailadres of een vernieuwing van uw identiteitskaart. 

3. Uw recht op het wissen van uw persoonsgegevens 

U hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, uw persoonsgegevens te laten verwijderen: 
- uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt door De Computershop / Tom Smeulders; 
- u trekt uw eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteSHop/De ComputerSchoolzich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking; 
- u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking door De 
Computershop / Tom Smeulders; 
- uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
- uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting; 
- uw persoonsgegevens werden verzameld toen u nog minderjarig was. 
Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.. Wij zullen u daarover nader informeren in ons antwoord op uw verzoek. 

4. Uw recht op beperking van de verwerking 

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is: 
- u betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteSHop/De ComputerSchoolin staat stelt de juistheid van de 
gegevens te controleren; 
- de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van uw gegevens, verzoekt u om beperking van het gebruik ervan; 
- De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteSHop/De ComputerSchoolheeft uw gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar u hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of 
onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van uw gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering; 
- zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van uw recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoekt u om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken; 

5. Uw recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te ‘recupereren’. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die u zelf hebt verstrekt aan De Computershop / Tom Smeulders, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kunt u dus niet van dit recht genieten (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting). 
Er zijn twee aspecten verbonden aan dit recht: 
- u kan De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteSHop/De ComputerSchoolverzoeken om de betrokken persoonsgegevens terug te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm; en 
- u kan De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteSHop/De ComputerSchoolverzoeken om de betrokken persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U bent daarbij zelf verantwoordelijk voor de juistheid en veiligheid van het (e-mail)adres dat u voor de doorgifte opgeeft. De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteSHop/De ComputerSchoolheeft het recht dit te weigeren indien de doorgifte technisch niet mogelijk is. 

6. Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

U hebt het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteSHop/De ComputerSchoolof in kader van het algemeen belang. De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteSHop/De ComputerSchoolzal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteSHop/De ComputerSchooldwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van u óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank). 

Afdeling 7. Hoe moet u uw rechten als betrokkene uitoefenen? 

1. Tot wie moet u zich richten voor de uitoefening van uw rechten? 

Indien u één van uw rechten wil uitoefenen, kunt u daarvoor een schriftelijke vraag richten tot: De Computershop / Tom Smeulders, Molenstraat 114, 3920 Lommel 
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Zijn er kosten verbonden aan de uitoefening van uw rechten? 

In principe niet: u kan de hogergenoemde rechten gratis uitoefenen, tenzij wij vaststellen dat uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Zo kunt u niet elke maand uw recht van inzage uitoefenen. 
In dat geval doen er zich twee mogelijkheden voor: 
- ofwel rekenen wij een redelijke vergoeding aan voor de uitoefening van uw rechten; ofwel 
- weigeren wij een gevolg te geven aan uw verzoek. 

3. Hoe krijgt u antwoord op uw verzoek? 

Wij doen ons best om u een zo beknopt, transparant, begrijpelijk en makkelijk mogelijk antwoord te geven. 
Wij doen dit bij voorkeur elektronisch, tenzij u verzoekt uw antwoord via een andere vorm te ontvangen. 

4. Ontvangt u onmiddellijk antwoord? 

Wij doen uiteraard ons best om zo snel mogelijk te antwoorden op uw verzoek. 
Wij reageren in ieder geval binnen de maand na ontvangst van uw verzoek, tenzij u meerdere verzoeken indient of indien het complexe verzoeken betreft. Afhankelijk daarvan, zou de termijn van één maand desnoods met twee maanden verlengd kunnen worden. 

Afdeling 8. Bewaring van uw persoonsgegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan dat nodig is om het doel te realiseren waarvoor we uw persoonsgegevens verzameld hebben. 
De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en kan soms kort zijn, en soms lang. De termijn is bijvoorbeeld langer zodat wij kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zo zijn wij verplicht om facturatiegegevens maximaal zeven jaren bij te houden teneinde aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen te kunnen voldoen). 
Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden verzamelde persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.  

Afdeling 9. Wijziging van het privacybeleid 

De ComputerShop/De ComputerService/Tom Smeulders/Tommatto BV/De WebsiteSHop/De ComputerSchoolkan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe marktomstandigheden, of omdat we nieuwe activiteiten uitvoeren. Wij nodigen u daarom uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen via onze website. Uiteraard informeren wij u voorafgaandelijk via onze website en via andere kanalen van elke inhoudelijke wijziging en vragen wij uw toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten wanneer de wetgever dit noodzakelijk acht. 

Afdeling 10. Gegevensbeschermingsautoriteit 

U beschikt over de mogelijkheid om klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens 
in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (privacycommissie): 
 Gegevensbeschermingsautoriteit 
 Drukpersstraat 35 
 1000 Brussel 

Afdeling 11. Geschillenregeling 

Onze privacyverklaring en –beleid wordt beheerst door het Belgische recht. Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van voorliggende privacyverklaring zal worden onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.